#1
 1. No Profile Picture
  Registered User
  Devshed Newbie (0 - 499 posts)

  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  3
  Rep Power
  0

  Need help, delete from output row


  So i got code looking like this

  Code:
  BEGIN
    vt_Prs_Code.DELETE;
    vt_Ist_Code.DELETE;
    vt_Nmr_Code.DELETE;
    vt_Ctb_Period.DELETE;
    vt_Ctb_Object.DELETE; 
    vt_Pens_Capital.DELETE;   
    vt_Ctb_Income.DELETE;
    vt_Ctb_Rate.DELETE;
    vt_Ctb_Paid_Amount.DELETE;
    vt_Ctr_Name.DELETE;
    vt_Ctb_Id.DELETE; 
    vt_CtbIsInsured.DELETE;
    
    vt_Prs_Code_1.DELETE;
    vt_Ist_Code_1.DELETE;
    vt_Nmr_Code_1.DELETE;
    vt_Ctb_Period_1.DELETE;
    vt_Ctb_Object_1.DELETE; 
    vt_Pens_Capital_1.DELETE; 
    vt_Ctb_Income_1.DELETE;
    vt_Ctb_Rate_1.DELETE;
    vt_Ctb_Paid_Amount_1.DELETE;
    vt_Ctr_Name_1.DELETE;
    vt_Ctb_Id_1.DELETE;
    vt_CtbIsInsured_1.DELETE;
    
    vt_Ipr_Id.DELETE; 
    
    v_Tmp_Indx := 1;
    --0. 
    v_Disability := CASE WHEN p_Ins_Kind = 'P' THEN 0 ELSE 1 END; 
    --1.Palaižām kursoru, kurā izpildes laikā tiek atlasīta nepieciešama iemaksa
    --
    
    FOR vr_Ctb_Rec IN Cur_Get_Ctb_By_Ipr_Status(p_Status_Kind       => p_Status_Kind
                          ,p_Selfemployed      => p_Selfemployed
                          ,p_Service_Date      => p_Service_Date
                          ,p_Ins_Kind        => p_Ins_Kind
                          ,p_End_Date        => p_End_Date
                          ,p_Selfemployed_End_Date  => p_Selfemployed_End_Date
                          ,p_Selfemployed_Start_Date => p_Selfemployed_Start_Date
                          ,p_Start_Date       => p_Start_Date
                          ,p_Prs_Code        => p_Prs_Code
                          --,p_Child_Birth_Date    => p_Child_Birth_Date
                          ) 
    LOOP
    
      IF vr_Ctb_Rec.calculated_amount <> 0 OR vr_Ctb_Rec.income <> 0 THEN
        -- Izpilām funkciju "Aprēķināt 1.līmeņa pensijas kapitālu" (S.F.CS.1.4.5)
        --
        v_Return := Co_Interfaces.Calc_1Pens_Cap(p_Ctb_Id    => vr_Ctb_Rec.ctb_Id
                            ,p_Disability  => v_Disability
                            ,p_Pens_Cap   => v_Pens_Cap
                            ,p_Pens_Cap_Obj => v_Pens_Cap_Obj);  
     
     
     vkern.log_msg (code => 'F.CO.5.15.1', MESSAGE => 'vr_Ctb_Rec.ctb_Id' || ' => ' || vr_Ctb_Rec.ctb_Id);   
     vkern.log_msg (code => 'F.CO.5.15.1', MESSAGE => 'v_Disability' || ' => ' || v_Disability);
     vkern.log_msg (code => 'F.CO.5.15.1', MESSAGE => 'v_Pens_Cap' || ' => ' || v_Pens_Cap);
     vkern.log_msg (code => 'F.CO.5.15.1', MESSAGE => 'v_Pens_Cap_Obj' || ' => ' || v_Pens_Cap_Obj);
      
        vt_Ist_Code(v_Tmp_Indx)    := vr_Ctb_Rec.Ctb_Ist_Code;
        vt_Ctb_Object(v_Tmp_Indx)   := v_Pens_Cap_Obj; 
        vt_Pens_Capital(v_Tmp_Indx)  := v_Pens_Cap;
      ELSE
        vt_Ist_Code(v_Tmp_Indx)    := vr_Ctb_Rec.Ctb_Ist_Code;--'98';
        vt_Ctb_Object(v_Tmp_Indx)   := 0; 
        vt_Pens_Capital(v_Tmp_Indx)  := 0;
      END IF;
      --2.No katras atlasītas "iemaksas" veidojām "apdrošināšanas ierakstu"
      --
      
      vt_Prs_Code(v_Tmp_Indx)    := p_Prs_Code;
      --vt_Ist_Code(v_Tmp_Indx)    := vr_Ctb_Rec.Ctb_Ist_Code;
      vt_Nmr_Code(v_Tmp_Indx)    := vr_Ctb_Rec.Ctr_Code;
      vt_Ctb_Period(v_Tmp_Indx)   := TO_CHAR(vr_Ctb_Rec.ctb_Payment_Date,'RRRRMM');
      --vt_Ctb_Object(v_Tmp_Indx)   := v_Pens_Cap_Obj; 
      --vt_Pens_Capital(v_Tmp_Indx)  := v_Pens_Cap; 
      vt_Ctb_Income(v_Tmp_Indx)   := vr_Ctb_Rec.Ctb_Income;
      vt_Ctb_Rate(v_Tmp_Indx)    := vr_Ctb_Rec.Ctb_Rate;
      vt_Ctb_Paid_Amount(v_Tmp_Indx) := vr_Ctb_Rec.Ctb_Paid_Amount;
      vt_Ctr_Name(v_Tmp_Indx)    := vr_Ctb_Rec.Ctr_Name;
      vt_Ctb_Id(v_Tmp_Indx)     := vr_Ctb_Rec.Ctb_Id;
      vt_CtbIsInsured(v_Tmp_Indx)  := 0;
  
      v_Tmp_Indx := v_Tmp_Indx + 1;
    END LOOP; 
    
    --2.1. 
    IF p_Ins_Kind = 'B'
    THEN   
      FOR vr_ipr IN Ins_Periods_Maint.cur_Get_Period_of_Child_Care( p_Prs_Code => p_Prs_Code
                                    ,p_End_Date => NVL(p_End_Date, TO_DATE('01.3000','MM.RRRR')) )
      LOOP
        vt_Prs_Code(v_Tmp_Indx)    := p_Prs_Code;
        vt_Ist_Code(v_Tmp_Indx)    := vr_ipr.Ist_Code;
        vt_Nmr_Code(v_Tmp_Indx)    := '10000000001';
        vt_Ctb_Period(v_Tmp_Indx)   := TO_CHAR(vr_ipr.start_date,'RRRRMM');    
        vt_Ctb_Object(v_Tmp_Indx)   := vr_ipr.income;                          
        vt_Pens_Capital(v_Tmp_Indx)  := 0; 
        vt_Ctb_Income(v_Tmp_Indx)   := vr_ipr.income;   
        vt_Ctb_Rate(v_Tmp_Indx)    := NULL;
        vt_Ctb_Paid_Amount(v_Tmp_Indx) := NULL;
        vt_Ctr_Name(v_Tmp_Indx)    := NULL;
        vt_Ctb_Id(v_Tmp_Indx)     := NULL;
        vt_CtbIsInsured(v_Tmp_Indx)  := 0;
          
        v_Tmp_Indx := v_Tmp_Indx + 1;      
      END LOOP;
    END IF;   
    
    --3.Pārbaudām, vai "apdrošināšanas veids" nav ('B','I','P')
    --
    IF p_Ins_Kind IN ('P','B') THEN 
      --Izpildām funkciju "Izveidot darba ņēmēja iemaksas minimālās algas apmērā" (S.F.CO.5.15.1.1)
      --
      v_Return := Create_Ctr_Contributions(p_Prs_Code   => p_Prs_Code
                        ,p_Start_Date  => NVL(p_Start_Date,TO_DATE('01.1000','MM.RRRR'))
                        ,p_End_Date   => NVL(p_End_Date,TO_DATE('01.3000','MM.RRRR'))
                        ,pt_Prs_Code   => vt_Prs_Code_1
                        ,pt_Nmr_Code   => vt_Nmr_Code_1
                        ,pt_Ist_Code   => vt_Ist_Code_1
                        ,pt_Ctb_Period  => vt_Ctb_Period_1
                        ,pt_Ctb_Object  => vt_Ctb_Object_1
                        ,pt_Pens_Capital => vt_Pens_Capital_1
                        ,pt_period_start_date => vt_period_start_date
                        ,pt_period_end_date => vt_period_end_date
                        ,pt_Ipr_Id    => vt_Ipr_Id
                        ,p_Ins_Kind   => p_Ins_Kind);   
      --Pievienojām izveidotas iemaksas tam, kuras bija veidotas 2 punktā
      --
      IF vt_Prs_Code_1.COUNT > 0 THEN
        FOR v_Tmp_1_Indx IN vt_Prs_code_1.FIRST..vt_Prs_Code_1.LAST LOOP
          vt_Prs_Code(v_Tmp_Indx)    := vt_Prs_Code_1(v_Tmp_1_Indx);
          vt_Ist_Code(v_Tmp_Indx)    := vt_Ist_Code_1(v_Tmp_1_Indx);
          vt_Nmr_Code(v_Tmp_Indx)    := vt_Nmr_Code_1(v_Tmp_1_Indx);
          vt_Ctb_Period(v_Tmp_Indx)   := vt_Ctb_Period_1(v_Tmp_1_Indx);
          vt_Ctb_Object(v_Tmp_Indx)   := vt_Ctb_Object_1(v_Tmp_1_Indx); --NULL;  PZ12_25020    
          vt_Pens_Capital(v_Tmp_Indx)  := vt_Pens_Capital_1(v_Tmp_1_Indx); 
          vt_Ctb_Income(v_Tmp_Indx)   := NULL; --vt_Ctb_Object_1(v_Tmp_1_Indx);   PZ12_25020   
          vt_Ctb_Rate(v_Tmp_Indx)    := NULL;
          vt_Ctb_Paid_Amount(v_Tmp_Indx) := NULL;
          vt_Ctr_Name(v_Tmp_Indx)    := NULL;
          vt_Ctb_Id(v_Tmp_Indx)     := NULL;
          vt_CtbIsInsured(v_Tmp_Indx)  := 0;
          v_Tmp_Indx := v_Tmp_Indx + 1;
        END LOOP;
      END IF;
           
    vt_Prs_Code_1.DELETE;
    vt_Ist_Code_1.DELETE;
    vt_Nmr_Code_1.DELETE;
    vt_Ctb_Period_1.DELETE;
    vt_Ctb_Object_1.DELETE; 
    vt_Pens_Capital_1.DELETE; 
    vt_Ctb_Income_1.DELETE;
    vt_Ctb_Rate_1.DELETE;
    vt_Ctb_Paid_Amount_1.DELETE;
    vt_Ctr_Name_1.DELETE;
    vt_Ctb_Id_1.DELETE;
    vt_CtbIsInsured_1.DELETE;       
           
      --4.Pārbaudām, vai "apdrošināšanas veids" nav 'M'
      --4.1.Jā "apdrošināšanas veids" = 'M'
      --
    END IF;
    IF (p_Ins_Kind = 'M') AND (NVL(p_Sharing,0) = 0) THEN     
      --4.1.1.Pārbaudām vai 2.punkta izveidota "apdrošināšanas iemaksas" kopa nav tukša
      --
      IF vt_Ctb_Period.COUNT > 0 THEN
        --Izpildīt funkciju "Aprēkināt vidējo iemaksu algu bērna kopšanas pabalstam" (S.F.CO.5.15.1.2)
        --
        v_Return := Calc_Avg_Ctb_For_B(p_Prs_Code     => p_Prs_Code  
                       ,p_Status_Date   => p_Status_Date 
                       ,p_Child_Birth_Date => p_Service_Date
                       ,pt_Ctb_Period_In  => vt_Ctb_Period
                       ,pt_Ctb_Object_In  => vt_Ctb_Object
                       ,pt_Ctb_Id_In    => vt_Ctb_Id
                       ,pt_Prs_Code_Out  => vt_Prs_Code_1
                       ,pt_Ctb_Period_Out => vt_Ctb_Period_1
                       ,pt_Ctb_Object_Out => vt_Ctb_Object_1); 
          
        --Pieškirām apdrošināšanas iemaksas
        --
        IF vt_Prs_Code_1.COUNT > 0 THEN
          vt_Prs_Code   := vt_Prs_Code_1;
          vt_Ctb_Period  := vt_Ctb_Period_1;
          vt_Ctb_Object  := vt_Ctb_Object_1; 
            
          --Aizpildām ar NULL vērtībām tās tabulas, kuras nebija apstrādātas procedūras ipildes laikā
          FOR v_Counter IN vt_Prs_Code_1.FIRST..vt_Prs_Code_1.LAST LOOP
            vt_Ist_Code(v_Counter)     := NULL;
            vt_Nmr_Code(v_Counter)     := NULL; 
            vt_Pens_Capital(v_Counter)   := NULL; 
            vt_Ctb_Income(v_Tmp_Indx)   := NULL;
            vt_Ctb_Rate(v_Tmp_Indx)    := NULL;
            vt_Ctb_Paid_Amount(v_Tmp_Indx) := NULL;
            vt_Ctr_Name(v_Tmp_Indx)    := NULL;
            vt_Ctb_Id(v_Tmp_Indx)     := NULL; 
            vt_CtbIsInsured(v_Tmp_Indx)  := 0;
          END LOOP;
        ELSE 
          vt_Prs_Code.DELETE;
          vt_Ctb_Period.DELETE;
          vt_Ctb_Object.DELETE;
          vt_Ist_Code.DELETE;
          vt_Nmr_Code.DELETE;
          vt_Pens_Capital.DELETE; 
          vt_Ctb_Income.DELETE;
          vt_Ctb_Rate.DELETE;
          vt_Ctb_Paid_Amount.DELETE;
          vt_Ctr_Name.DELETE;
          vt_Ctb_Id.DELETE;
          vt_CtbIsInsured.DELETE;
        END IF;
      END IF;   -- vt_Ctb_Period.COUNT > 0
    ELSIF (p_Ins_Kind IN ('S','A')) AND (NVL(p_Sharing,0) = 1) THEN     
      --4.2.1.Pārbaudām vai 2.punkta izveidota "apdrošināšanas iemaksas" kopa nav tukša
      --
      IF vt_Ctb_Period.COUNT > 0 THEN
        --Izpildīt funkciju "Apstrādāt iemaksu objekta maksimumu" (S.F.CO.5.15.1.3)
        v_Return := Calc_Ctb_Salary_Max(p_Prs_Code      => p_Prs_Code  
                        ,p_Service_Date    => p_Service_Date
                        ,pt_Ctb_Id_In     => vt_Ctb_Id
                        ,pt_Ctb_Period_In   => vt_Ctb_Period
                        ,pt_Ctb_Object_In   => vt_Ctb_Object
                        ,pt_Nmr_Code_In    => vt_Nmr_Code
                        ,pt_Ist_Code_In    => vt_Ist_Code
                        ,pt_Prs_Code_Out    => vt_Prs_Code_1
                        ,pt_Ctb_Period_Out   => vt_Ctb_Period_1
                        ,pt_Ctb_Object_Out   => vt_Ctb_Object_1
                        ,pt_Nmr_Code_Out    => vt_Nmr_Code_1
                        ,pt_Ist_Code_Out    => vt_Ist_Code_1
                        ,pt_Pens_Capital_Out  => vt_Pens_Capital_1
                        ,pt_Ctb_Is_Insured_In => vt_CtbIsInsured
                        ,pt_Ctb_Is_Insured_Out => vt_CtbIsInsured_1); 
          
        --Pieškirām apdrošināšanas iemaksas
        --
        vt_Prs_Code.DELETE;
        vt_Ctb_Period.DELETE;
        vt_Ctb_Object.DELETE;
        vt_Ist_Code.DELETE;
        vt_Nmr_Code.DELETE;
        vt_Pens_Capital.DELETE; 
        vt_Ctb_Income.DELETE;
        vt_Ctb_Rate.DELETE;
        vt_Ctb_Paid_Amount.DELETE;
        vt_Ctr_Name.DELETE;
        vt_Ctb_Id.DELETE;
        vt_CtbIsInsured.DELETE;
        IF vt_Prs_Code_1.COUNT > 0 THEN
          vt_Prs_Code   := vt_Prs_Code_1;
          vt_Ctb_Period  := vt_Ctb_Period_1;
          vt_Ctb_Object  := vt_Ctb_Object_1; 
          vt_Ist_Code   := vt_Ist_Code_1;
          vt_Nmr_Code   := vt_Nmr_Code_1; 
          vt_Pens_Capital := vt_Pens_Capital_1;
          vt_CtbIsInsured := vt_CtbIsInsured_1;  
          --Aizpildām ar NULL vērtībām tās tabulas, kuras nebija apstrādātas procedūras ipildes laikā
          FOR v_Counter IN vt_Prs_Code_1.FIRST..vt_Prs_Code_1.LAST LOOP
            vt_Ctb_Income(v_Counter)   := vt_Ctb_Object_1(v_Counter);
            vt_Ctb_Rate(v_Counter)    := NULL;
            vt_Ctb_Paid_Amount(v_Counter) := NULL;
            vt_Ctr_Name(v_Counter)    := NULL;
            vt_Ctb_Id(v_Counter)     := NULL;
          END LOOP;
        END IF;
      END IF;
    
    --ELSIF p_Ins_Kind NOT IN ('P','I','B','M') THEN
    ELSIF (p_Ins_Kind <> 'B' AND NVL(p_Sharing,0) = 0) THEN
      --4.2.2.1.Pārbaudām vai kopa "apdrošināšanas iemaksas" nav tukša
      -- 
      IF (vt_NMR_Code.COUNT > 0) AND (NVL(p_Sharing,0) = 0) THEN
        v_Group_Indx := 1;
        FOR v_Indx IN vt_Nmr_Code.FIRST..vt_Nmr_Code.LAST LOOP
          v_Group_Exists := FALSE;
          
          IF vt_Nmr_Code_1.COUNT > 0 THEN 
            FOR v_Indx_1 IN vt_Nmr_Code_1.FIRST..vt_Nmr_Code_1.LAST LOOP
              IF (vt_Nmr_Code_1(v_Indx_1) = vt_Nmr_Code(v_Indx)) AND
                (vt_Ctb_Period_1(v_Indx_1) = vt_Ctb_Period(v_Indx)) AND
                (vt_Ist_Code_1(v_Indx_1) = vt_Ist_Code(v_Indx))
              THEN
                v_Group_Exists := TRUE;
                CASE WHEN vt_Ctb_Income_1.EXISTS(v_Indx_1)
                   THEN vt_Ctb_Income_1(v_Indx_1) := vt_Ctb_Income_1(v_Indx_1) + vt_Ctb_Income(v_Indx);
                   ELSE vt_Ctb_Income_1(v_Indx_1) := vt_Ctb_Income(v_Indx);
                END CASE;
                vt_Pens_Capital_1(v_Indx_1) := vt_Pens_Capital_1(v_Indx_1) + vt_Pens_Capital(v_Indx);
                vt_Ctb_Object_1(v_Indx_1) := vt_Ctb_Object_1(v_Indx_1) + vt_Ctb_Object(v_Indx);
                EXIT;
              END IF;
            END LOOP;
          ELSE
            vt_Nmr_Code_1(v_Group_Indx)    := vt_Nmr_Code(v_Indx);
            vt_Ctb_Period_1(v_Group_Indx)   := vt_Ctb_Period(v_Indx);
            vt_Ist_Code_1(v_Group_Indx)    := vt_Ist_Code(v_Indx);
            vt_Prs_Code_1(v_Group_Indx)    := vt_Prs_Code(v_Indx);
            vt_Ctb_Object_1(v_Group_Indx)   := vt_Ctb_Object(v_Indx);
            vt_Pens_Capital_1(v_Group_Indx)  := vt_Pens_Capital(v_Indx);
            vt_Ctb_Income_1(v_Group_Indx)   := vt_Ctb_Income(v_Indx);
            vt_Ctb_Rate_1(v_Group_Indx)    := vt_Ctb_Rate(v_Indx);
            vt_Ctb_Paid_Amount_1(v_Group_Indx) := vt_Ctb_Paid_Amount(v_Indx);
            vt_Ctr_Name_1(v_Group_Indx)    := vt_Ctr_Name(v_Indx);
            vt_Ctb_Id_1(v_Group_Indx)     := vt_Ctb_Id(v_Indx);
            vt_CtbIsInsured_1(v_Group_Indx)  := vt_CtbIsInsured(v_Indx);
            v_Group_Indx  := v_Group_Indx + 1;
            v_Group_Exists := TRUE;
          END IF;
          
          IF v_Group_Exists = FALSE THEN
            vt_Nmr_Code_1(v_Group_Indx)    := vt_Nmr_Code(v_Indx);
            vt_Ctb_Period_1(v_Group_Indx)   := vt_Ctb_Period(v_Indx);
            vt_Ist_Code_1(v_Group_Indx)    := vt_Ist_Code(v_Indx);
            vt_Prs_Code_1(v_Group_Indx)    := vt_Prs_Code(v_Indx);
            vt_Ctb_Object_1(v_Group_Indx)   := vt_Ctb_Object(v_Indx);
            vt_Pens_Capital_1(v_Group_Indx)  := vt_Pens_Capital(v_Indx);
            vt_Ctb_Income_1(v_Group_Indx)   := vt_Ctb_Income(v_Indx);
            vt_Ctb_Rate_1(v_Group_Indx)    := vt_Ctb_Rate(v_Indx);
            vt_Ctb_Paid_Amount_1(v_Group_Indx) := vt_Ctb_Paid_Amount(v_Indx);
            vt_Ctr_Name_1(v_Group_Indx)    := vt_Ctr_Name(v_Indx);
            vt_Ctb_Id_1(v_Group_Indx)     := vt_Ctb_Id(v_Indx); 
            vt_CtbIsInsured_1(v_Group_Indx)  := vt_CtbIsInsured(v_Indx);
            v_Group_Indx := v_Group_Indx + 1;
          END IF;
        
        END LOOP;
      END IF;  -- vt_NMR_Code.COUNT > 0) AND (NVL(p_Sharing,0) = 0
      
      IF vt_Nmr_Code_1.COUNT > 0 THEN
        vt_Prs_Code.DELETE;
        vt_Ist_Code.DELETE;
        vt_Nmr_Code.DELETE;
        vt_Ctb_Period.DELETE;
        vt_Ctb_Object.DELETE; 
        vt_Pens_Capital.DELETE;  
        vt_Ctb_Income.DELETE;
        vt_Ctb_Rate.DELETE;
        vt_Ctb_Paid_Amount.DELETE;
        vt_Ctr_Name.DELETE;
        vt_Ctb_Id.DELETE;
        vt_CtbIsInsured.DELETE; 
        
        vt_Prs_Code    := vt_Prs_Code_1;
        vt_Ist_Code    := vt_Ist_Code_1;
        vt_Nmr_Code    := vt_Nmr_Code_1;
        vt_Ctb_Period   := vt_Ctb_Period_1;
        vt_Ctb_Object   := vt_Ctb_Object_1; 
        vt_Pens_Capital  := vt_Pens_Capital_1;
        vt_Ctb_Income   := vt_Ctb_Income_1;
        vt_Ctb_Rate    := vt_Ctb_Rate_1;
        vt_Ctb_Paid_Amount := vt_Ctb_Paid_Amount_1;
        vt_Ctr_Name    := vt_Ctr_Name_1;
        vt_Ctb_Id     := vt_Ctb_Id_1;
        vt_CtbIsInsured  := vt_CtbIsInsured_1;
      END IF;
    
    ELSIF p_Ins_Kind = 'B' THEN     
      --4.2.2.2.1 Pārbaudām vai 2.punkta izveidota "apdrošināšanas iemaksas" kopa nav tukša
      --
      IF vt_Ctb_Period.COUNT > 0 THEN
        --Izpildīt funkciju "Apstrādāt iemaksu objekta maksimumu bezdarbnieka pabalstam" (S.F.CO.5.15.1.4)
        v_Return := Calc_Ctb_Salary_Max_Workless
                        (p_Prs_Code      => p_Prs_Code  -- !!!
                        ,p_start_date     => p_start_date
                        ,p_end_date      => p_end_date
                        ,p_Service_Date    => p_Service_Date
                        ,pt_Ctb_Period_In   => vt_Ctb_Period
                        ,pt_Ctb_Object_In   => vt_Ctb_Object
                        ,pt_Nmr_Code_In    => vt_Nmr_Code
                        ,pt_Ist_Code_In    => vt_Ist_Code
                        ,pt_Ctb_Is_Insured_In => vt_CtbIsInsured
                        ,pt_Ctb_Period_Out   => vt_Ctb_Period_1
                        ,pt_Ctb_Object_Out   => vt_Ctb_Object_1
                        ,pt_Nmr_Code_Out    => vt_Nmr_Code_1
                        ,pt_Ist_Code_Out    => vt_Ist_Code_1
                        ,pt_Ctb_Is_Insured_Out => vt_CtbIsInsured_1); 
          
        --Pieškirām apdrošināšanas iemaksas
        --
        vt_Prs_Code.DELETE;
        vt_Ctb_Period.DELETE;
        vt_Ctb_Object.DELETE;
        vt_Ist_Code.DELETE;
        vt_Nmr_Code.DELETE;
        vt_Pens_Capital.DELETE; 
        vt_Ctb_Income.DELETE;
        vt_Ctb_Rate.DELETE;
        vt_Ctb_Paid_Amount.DELETE;
        vt_Ctr_Name.DELETE;
        vt_Ctb_Id.DELETE; 
        vt_CtbIsInsured.DELETE;
        IF vt_Ctb_Period_1.COUNT > 0 THEN
          vt_Ctb_Period  := vt_Ctb_Period_1;
          vt_Ctb_Object  := vt_Ctb_Object_1; 
          vt_Ist_Code   := vt_Ist_Code_1;
          vt_Nmr_Code   := vt_Nmr_Code_1; 
          vt_CtbIsInsured := vt_CtbIsInsured_1;          
          --Aizpildām ar NULL vērtībām tās tabulas, kuras nebija apstrādātas procedūras ipildes laikā
          FOR v_Counter IN vt_Ctb_Period_1.FIRST..vt_Ctb_Period_1.LAST LOOP
            vt_Prs_Code(v_Counter)    := p_Prs_Code;
            vt_Ctb_Income(v_Counter)   := NULL;
            vt_Ctb_Rate(v_Counter)    := NULL;
            vt_Ctb_Paid_Amount(v_Counter) := NULL;
            vt_Ctr_Name(v_Counter)    := NULL;
            vt_Ctb_Id(v_Counter)     := NULL;   
            vt_Pens_Capital(v_Counter)  := NULL;
          END LOOP;
        END IF;
      END IF;   -- vt_Ctb_Period.COUNT > 0
      
    END IF;   -- p_Ins_Kind IN ('P','I') THEN 
    
    --5.Atgriežam veiksmīgas izpildes kodu un apdrošināšanas iemaksas
    --  
    
    IF vt_Ctb_Period.COUNT > 0 THEN
      pt_Prs_Code    := vt_Prs_Code;
      pt_Ist_Code    := vt_Ist_Code;
      pt_Nmr_Code    := vt_Nmr_Code;
      pt_Ctb_Period   := vt_Ctb_Period;
      pt_Ctb_Object   := vt_Ctb_Object; 
      pt_Pens_Capital  := vt_Pens_Capital; 
      pt_Ctb_Income   := vt_Ctb_Income;
      pt_Ctb_Rate    := vt_Ctb_Rate;
      pt_Ctb_Paid_Amount := vt_Ctb_Paid_Amount;
      pt_Ctr_Name    := vt_Ctr_Name;
      pt_Ctb_Id     := vt_Ctb_Id;
      pt_Ctb_Is_Insured := vt_CtbIsInsured;  
    END IF;                               
    
    
    RETURN 0;
  END;
  pretty long.. so i need help in this one..
  if Income := 0 then it needs to delete a certain row from table, where are income is 0 not some numbers
  pic of table..
  http://www.bildites.lv/images/7zcik2q9i2uk6m05wr0e.jpg

  some guy from my work told that the code needs to at the end

  so if (for example) in 01.01.2001 income was 180, in 01.02.2001 got message from upper that it now is -180, in result its 0(180-180=0). But after 01.02.2001 till like 01.04.2001 income was normal, for example 200. Its showing in table that period was from 01.01.2001 til 01.04.2001, but i need that table dont show that there was 0 income for 1 month, in result it must be show from 01.02.2001 till 01.04.2001. Need somehow delete those rows that's had 0 income.
  That one guy told that i must delete rows from set of records which was made and has to be something do with vt_ctb_income ...
 2. #2
 3. No Profile Picture
  Registered User
  Devshed Newbie (0 - 499 posts)

  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  3
  Rep Power
  0
  can close.. founded solution
  Code:
   v_Indx2 := 0; 
    FOR v_Indx IN vt_Nmr_Code.FIRST..vt_Nmr_Code.LAST LOOP
      IF vt_Ctb_Income(v_Indx) <> 0 THEN      
        v_Indx2 := v_Indx2 + 1;
        pt_Prs_Code(v_Indx2)    := vt_Prs_Code(v_Indx);
        pt_Ist_Code(v_Indx2)    := vt_Ist_Code(v_Indx);
        pt_Nmr_Code(v_Indx2)    := vt_Nmr_Code(v_Indx);
        pt_Ctb_Period(v_Indx2)   := vt_Ctb_Period(v_Indx);
        pt_Ctb_Object(v_Indx2)   := vt_Ctb_Object(v_Indx); 
        pt_Pens_Capital(v_Indx2)  := vt_Pens_Capital(v_Indx); 
        pt_Ctb_Income(v_Indx2)   := vt_Ctb_Income(v_Indx);
        pt_Ctb_Rate(v_Indx2)    := vt_Ctb_Rate(v_Indx);
        pt_Ctb_Paid_Amount(v_Indx2) := vt_Ctb_Paid_Amount(v_Indx);
        pt_Ctr_Name(v_Indx2)    := vt_Ctr_Name(v_Indx);
        pt_Ctb_Id(v_Indx2)     := vt_Ctb_Id(v_Indx);
        pt_Ctb_Is_Insured(v_Indx2) := vt_CtbIsInsured(v_Indx);  
      END IF;                
    END LOOP;

IMN logo majestic logo threadwatch logo seochat tools logo