Hi guys,

So I have this dilemma in which after the start and the difficulty screen the player object doens't move up and down but moves only left and right. I expect it to move up, down, left and right. Here's the code:

Code:
"""Börjar med att importera alla moduler för att få spelkoden att funka här.
Importerar först alla tillgängliga moduler till pygame paketet.
Sedan så sätter jag en begränsad uppsättning av konstanter och funktioner
i global namespace av scriptet. Efter det importerar jag timern som är
essentiell i spel osv."""

import pygame
import sys
import random
import math
import os
from pygame.locals import *
from threading import Timer

#Börjar sätta upp spel funktionerna och klockan.

pygame.init()
pygame.mixer.init()
mainClock = pygame.time.Clock()


def movementVariables():
  global moveUp
  global moveDown
  global moveLeft
  global moveRight
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == QUIT:
      pygame.quit()
      sys.exit()
  #Tangentbords variabler
    if event.type == KEYDOWN:
      if event.key == K_LEFT:
        moveRight = False
        moveLeft = True
      if event.key == K_RIGHT:
        moveRight = True
        moveLeft = False
      if event.key == K_UP:
        moveUp = True
        moveDown = False
      if event.key == K_DOWN:
        moveUp = False
        moveDown = True
    if event.type == KEYUP:
      if event.key == K_ESCAPE:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      if event.key == K_LEFT:
        moveLeft = False
      if event.key == K_RIGHT:
        moveRight = False
      if event.key == K_UP:
        moveUp = False
      if event.key == K_DOWN:
        moveDown = False


def movementMechanism():
  if moveUp and player.bottom < WINDOW_HEIGHT:
    player.top += MOVE_SPEED
  if moveUp and player.top > 0:
    player.top -= MOVE_SPEED
  if moveLeft and player.left > 0:
    player.left -= MOVE_SPEED
  if moveRight and player.right < WINDOW_WIDTH:
    player.right += MOVE_SPEED
  windowSurface.blit(filesDict["playerImage"], player)

#Ger resolutionen till spelfönstret samt ger namnet för spelet och fönstret.
WINDOW_WIDTH = 640
WINDOW_HEIGHT = 400
windowSurface = pygame.display.set_mode((WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT), 0)
icon = pygame.image.load('textures/systemicon.png')
pygame.display.set_icon(icon)
pygame.display.set_caption('Catch the rabbits!')

#Ger alla färger dess rgb koder, och vilken font och vinn texten.

BLACK = (0, 0, 0)
BLUE = (0, 0, 255)
WHITE = (255, 255, 255)

textFont = pygame.font.SysFont("impact", 60)

#Spelarens och fiendernas data structurer.
#Fiendernas storlek.
#Laddar alla bitmap (.png) och ljud (.wav) filer till spelaren och fienderna
#samt bakgrundsbilderna
rabbitCounter = 0
NEW_RABBIT = 40
RABBIT_SIZE = 64

#"Who Likes To Party" Kevin MacLeod (incompetech.com)
#"No Frills Salsa" Kevin MacLeod (incompetech.com)
#Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
#http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

filesDict = {"backgroundMusicMenu":
       pygame.mixer.Sound('music/Who Likes To Party.ogg'),
       "foxSound": pygame.mixer.Sound('sounds/foxSound.wav'),
       "rabbitSound": pygame.mixer.Sound('sounds/rabbitSound.wav'),
       "buttonStartImage": pygame.image.load('textures/buttonStart.png'),
       "playerImage": pygame.image.load('textures/Fox.png'),
       "playerImageTwo": pygame.image.load('textures/Fox2.png'),
       "rabbitImage": pygame.image.load('textures/topic_rabbit.png'),
       "rabbitImageTwo": pygame.image.load('textures/topic_rabbit2.png'),
       "buttonEasyImage": pygame.image.load('textures/buttonEasy.png'),
       "buttonNormalImage":
       pygame.image.load('textures/buttonNormal.png'),
       "buttonHardImage": pygame.image.load('textures/buttonHard.png'),
       "background_image":
       pygame.image.load('textures/bg.jpg').convert(),
       "textEnd": textFont.render("YOU WON!", True, (193, 0, 0))}

pygame.mixer.music.load('music/No Frills Salsa.ogg')
player = pygame.Rect(420, 100, 40, 40)
buttonStart = pygame.Rect(220, 150, 200, 90)
buttonEasy = pygame.Rect(10, 150, 200, 90)
buttonNormal = pygame.Rect(220, 150, 200, 90)
buttonHard = pygame.Rect(430, 150, 200, 90)

rabbits = []
for i in range(20):
  rabbits.append(pygame.Rect(random.randint(0, WINDOW_WIDTH
          - RABBIT_SIZE), random.randint
          (0, WINDOW_HEIGHT - RABBIT_SIZE),
          RABBIT_SIZE, RABBIT_SIZE))

#Rörlighetsvariablerna

moveLeft = False
moveRight = False
moveUp = False
moveDown = False

#Rörlighetshastigheten

MOVE_SPEED = 0

#Start Meny
endit = False
while not endit:
  filesDict["backgroundMusicMenu"].play(-1)
  windowSurface.fill(WHITE)
  for event in pygame.event.get():
      if (event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and event.button == 1):
        mouse_coordinates = pygame.mouse.get_pos()
        if buttonStart.collidepoint(mouse_coordinates):
          endit = True
  windowSurface.blit(filesDict["buttonStartImage"], buttonStart)
  pygame.display.flip()

#Svårighetsgrader
enditlevels = False
while not enditlevels:
  windowSurface.fill(WHITE)
  for event in pygame.event.get():
    if (event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and event.button == 1):
      mouse_coordinates = pygame.mouse.get_pos()
      if buttonEasy.collidepoint(mouse_coordinates):
        MOVE_SPEED = 9
        NEW_RABBIT = 40
        enditlevels = True
    if (event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and event.button == 1):
      mouse_coordinates = pygame.mouse.get_pos()
      if buttonNormal.collidepoint(mouse_coordinates):
        MOVE_SPEED = 7
        NEW_RABBIT = 30
        enditlevels = True
    if (event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and event.button == 1):
      mouse_coordinates = pygame.mouse.get_pos()
      if buttonHard.collidepoint(mouse_coordinates):
        MOVE_SPEED = 5
        NEW_RABBIT = 20
        enditlevels = True
  windowSurface.blit(filesDict["buttonEasyImage"], buttonEasy)
  windowSurface.blit(filesDict["buttonNormalImage"], buttonNormal)
  windowSurface.blit(filesDict["buttonHardImage"], buttonHard)
  pygame.display.flip()

#Spel loopen
filesDict["backgroundMusicMenu"].fadeout(1000)
levelOne = False
levelOneSound = 1
while not levelOne:
  if levelOneSound == 1:
    filesDict["rabbitSound"].play(0)
    filesDict["foxSound"].play(0)
    levelOneSound = 0
    pygame.mixer.music.play(-1)
#Checkar ifall quit
  movementVariables()

#Snöbakgrunden sätts på bakgrunden när man väljt svårighetsgrad

  windowSurface.blit((filesDict["background_image"]), [0, 0])

#Rörlighets mekanism så att spelaren inte går utanför skärmen samt inte går
#för fort.
  movementMechanism()


  #Ritar fönstret
  pygame.display.update()
  mainClock.tick(60)
Thanks in advance for any support.